تورجا
گروهی
مرتب‌سازی بر اساس:
فیلتر بر اساس:
قیمت
310000 تومان
430000 تومان

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
430,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/06 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/16 (تکمیل)
1398/04/24 (محدود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
350,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/07 (محدود)
سایر اجراها
1398/04/23 (موجود)
1398/04/13 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
330,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/07 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/13 (تکمیل)
1398/04/17 (محدود)

تور مشهد(A)

خدمات رایگان تور: اقامت 2شب و 3 روز کامل در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم مطهر.
نحوه اجرا: گروهی
340,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/08 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/24 (محدود)
1398/04/26 (موجود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
350,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/09 (محدود)
سایر اجراها
1398/04/07 (محدود)
1398/04/29 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
330,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/09 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/17 (محدود)
1398/04/31 (موجود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،  2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/10 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/16 (تکمیل)
1398/04/26 (موجود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
380,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/11 (محدود)
سایر اجراها
1398/04/23 (موجود)
1398/04/27 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
350,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/11 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/09 (تکمیل)
1398/04/15 (محدود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
390,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/12 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/18 (تکمیل)
1398/04/24 (محدود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/13 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/09 (محدود)
1398/04/23 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
330,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/13 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/09 (تکمیل)
1398/04/27 (موجود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
340,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/14 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/18 (تکمیل)
1398/04/24 (محدود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
340,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/15 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/07 (محدود)
1398/04/25 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
310,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/15 (محدود)
سایر اجراها
1398/04/17 (محدود)
1398/04/23 (تکمیل)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/16 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/18 (تکمیل)
1398/04/26 (موجود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/17 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/13 (موجود)
1398/04/27 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
330,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/17 (محدود)
سایر اجراها
1398/04/31 (موجود)
1398/04/15 (محدود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
380,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/18 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/26 (موجود)
1398/04/16 (تکمیل)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
380,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/19 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/17 (موجود)
1398/04/11 (محدود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
350,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/19 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/17 (محدود)
1398/04/25 (موجود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/23 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/07 (محدود)
1398/04/13 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
330,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/23 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/19 (موجود)
1398/04/17 (محدود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
380,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/24 (محدود)
سایر اجراها
1398/04/16 (تکمیل)
1398/04/26 (موجود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
380,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/25 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/15 (موجود)
1398/04/31 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
350,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/25 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/09 (تکمیل)
1398/04/15 (محدود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
410,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/26 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/16 (تکمیل)
1398/04/18 (تکمیل)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/27 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/15 (موجود)
1398/04/07 (محدود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
330,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/27 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/25 (موجود)
1398/04/19 (موجود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
340,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/29 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/17 (موجود)
1398/04/25 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
310,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/29 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/04/25 (موجود)
1398/04/31 (موجود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/31 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/19 (موجود)
1398/04/29 (موجود)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
330,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/04/31 (موجود)
سایر اجراها
1398/04/11 (تکمیل)
1398/04/23 (تکمیل)
در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
Copyright © 2019 tourja. All rights reserved.